info@vedantapublication.com.np

01-4982404\4962082

Vanasthali, Kathmandu, Nepal

News

Notice

आदरणीय शिक्षक ज्यू! तपाईँले access code को लागि फर्म भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुः

Home Page को Right Top मा रहेको Sign Up मा click गर्ने ।

२. School Details मा तपाईँको विद्यालयको नाम, ई-मेल, ठेगाना आदि प्रष्ट रुपमा भर्नुपर्ने ।

३. Principal Details मा Principal को नाम, ई-मेल, ठेगाना आदि प्रष्ट रुपमा भर्नुपर्ने ।

४. Subject Teacher Details मा तपाईँको नाम, ई-मेल, ठेगाना आदि प्रष्ट रुपमा भर्नुपर्ने ।

५. तपाईँको विद्यालयमा लगाएको यस प्रकाशनबाट बाट प्रकाशित Books छनोट गर्ने ।

६. अन्त्यमा Submit Details गर्ने ।

नोटः -तपाईँले भर्नु भएको Details चेक गरेर २४ घण्टा भित्र access code मेल गरिनेछ।

        - शिक्षक, विद्यालय, प्र.अ.को नाम, ठेगाना अस्पष्ट भएमा  access code पठाइनेछैन ।

       - केहि समस्या भएमा ०१-४९६२०८२ वा ९८६१-३४२५५९ मा सम्पर्क गर्नुहोस् । 

test

Math day